Меню

Горецкой земли адважныя сыны

Горецкой земли адважныя сыны

Л іўшыц У ладзімір М айсеевіч (1946)

У ладзімір М айсеевіч Л іўшыц (1.02.1946. г. Красны Кут Саратаўскай вобл., Расія), літаратуразнавец, публіцыст, педагог, гісторык, краязнавец. Кандыдат філасофскіх навук (1980), дацэнт (1981), акадэмік Міжнароднай акадэміі сацыяльных тэхналогій (2013), член-карэспандэнт Міжнароднай акадэміі вывучэння нацыянальных меншасцей (2000), ганаровы прафесар БДСГА (2016), член Саюза пісьменнікаў БССР (2004), (з 2006 г. – Саюз беларускіх пісьменнікаў), член Саюза журналістаў Рэспублікі Беларусь (2006), член Міжнароднага Саюза пісьменнікаў “Новы сучаснік” (2009).

Скончыў гістарычны факультэт Магілёўскага педінстытута (1969). Накіраваны на працу настаўнікам гіст орыі Панкратаўска й сярэдняй школы Горацкага раёна. Пасля вайсковай службы (1971 — 1972) працаваў інспектарам Горацкага райаддзела народнай адукацыі. З 1972 г. асістэнт, старшы выкладчык, дацэнт, прафесар кафедр філасофіі і паліталогіі , маркетынга і права БСГА , рэдактарам журнала “Весник БГСХА”. У 1989 — 2006 гг. дырэктар Горацкага гісторыка-краязнаўчага музея. Увесь вольны час прысвячае вывучэнню роднага края. Аўтар звыш за 50 кніг і брашур, 600 артыкулаў па філасофіі, сацыялогіі, паліталогіі, педагогікі вышэйшай школы, гістарычнаму краязнаўству, літаратуразнаўству. Першыя публікацыі з’явіліся ў 1968 годзе. На аснове архіўных матэрыялаў даследуе пытанні стварэння паэмы “Тарас на Парнасе”, сувязі беларускай літаратуры з рускай і ўкраінскай літаратурамі, даследуе жыццё і творчасць Я. Купалы, Я. Коласа, М. Гарэцкага, Л. Чарняўскай, В. Каваля, Т. Шаўчэнкі, Л. Талстога М. Чарнышэўскага, І. Тургенева, іх сувязь з Магілёўшчынай, а таксама гістарычныя падзеі на Магілёўшчыне. Узнагароджаны Ганаровай граматай Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь (1996).

Горки: историко-экономический очерк. – Минск, 1964 .

Белорусская сельскохозяйственная академия: 150 лет. – Минск, 1990. (у суаўт.)

Горацкі гісторыка-этнаграфічны музей. – М інск , 1991 .

Горки и окрестности: справочник-путеводитель. – Орша, 1993 .

Максім Гарэцкі – жыццё і творчасць. – Магілёў, 1993 (у суаўт.)

Горацкай зямлі адважныя сыны. – Горкі, 1994 .

Ішло ў бяссмерце горацкае гетта… – Горкі, 1995 .

Летапіс горада Горкі. – Горкі, 1995 .

Беларуская сельскагаспадарчая акадэмія. – Мінск, 1995 (у суаўт.).

Горки: история и современность. – Горкі, 1999.

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. Научно-педагогические школы и основные направления научных исследований. – Горки, 2001.

Раскопкі вакол Горацкага Парнаса : літаратуразнаўчыя нарысы. – Горкі, 2001.

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия. История в биографиях ученых, удостоенных почетных званий, лауреатов премий, профессоров, докторов наук. 165 лет. (1840—2005). – Могилев, 2005. (у суаўт.)

Горкі: старонкі гісторыі. – Мінск, 2007.

Горецкая еврейская община: страницы истории. – Нацрат Илит, 2009.

Евреи в Горках: судьбы и дела. – Горки, 2012.

У краi бярозавых гаёў. – Магiлёў, 2012. (у суаўт).

Горацкая студыя “Аршанскага Маладняка”. – Горкі, 2013.

С Горками и академией связаны судьбой. – Горки, 2013.

Гордость и слава Горецкой земли: кнігі 1-3. – Горкі, 2013-2015.

1. Аникеев, М. Автор первой книги о Горках и создатель музея: [бывший председатель Горецкого райисполкома Михаил Аникеев о Владимире Моисеевиче Лившице] / Михаил Аникеев // Горацкі веснік (Горкі) . – 2016. – 3 лютага. – С. 5.

2. Володько, А. Владимир Лившиц: “ Информацию для книги собирали почти 50 лет ” : [краевед Владимир Лившиц опубликовал книгу “ Гордость и слава Горецкой земли ” ] / Антон Володько // УзГорак (Горкі). – 2015. – 23 ліпеня. – С. 2.

3. Детликович, П. “Краеведение – это “болезнь” на всю жизнь. ” / П. Детликович // Магiлёўскія ведамасцi. – 2006. – 4 лютага.

4. Дзетліковіч, П. “І запішацца ў кнігах Ліўшыца ўся гісторыя нашых дзён. ” / П. Дзетліковіч // Ленінскі шлях (Горкі). – 2003. – 30 кастрычніка.

5. Корнилович, Э. По призван ию – краевед / Э. Корнилович // Ленінскі шлях (Горкі). – 1991. – 17 жніўня.

6. Летописец Горецкого края : (краткий очерк о жизни и творчестве ученого, краеведа и писателя Владимира Лившица) / авторы-составители Мария Студнева, Светлана Скоромная. – Горки: БГСХА, 2016 – 178 с. – (Ими гордится Горецкая земля).

7. Л и вшиц, В. Летописец Горецкого края Владимир Лившиц: “ Краеведение – это “ болезнь ” на всю жизнь. ” : [ беседа с профессор ом БГСХА, краевед ом, д и ректором Горецкого историко-этнографического музея Владимир ом Моисеевиче м Лившице м / беседовал П. Детликович] // Ленінскі шлях. – 2006. – 1 лютага; Магіл ёўскія ведамасцi. – 2006. – 4 лют ага . – С. 3 .

8. Лившиц Владимир Моисеевич // Кто есть Кто в Республике Беларусь. Деловой мир СНГ. 2006 [редакционный совет: И. В. Чекалов (председатель) и др.]. – Минск: Энциклопедикс 2006. – С. 224—225.

9. Ліўшыц У. М. // Даследчыкі роднага краю: бібліяграфічны паказальнік. – Магілёў, 1995. – С. 33—36.

10. Ліўшыц Уладзімір Маісеевіч : да 50-годдзя з дня нараджэння: бібліяграфічны паказальнік / Магілёўскі абласны краязнаўчы музей [і інш.]; [складальнік: С. Бяспанскі і інш.]. – Горкі: Аддзел культуры Горацкага райвыканкама, 1996. – 31 с. – (Гісторыя, краязнаўцы і літаратуразнаўцы Магілёўшчыны).

11. Пугач, А. Старэйшына краязнаўчага цэху Магілёўшчыны: [пра краязнаўца, гісторыка, філосафа, літаратуразнаўца, выкладчыка Уладзіміра Маісеевіча Л i ўшыца, якому споўнілася 60 год] / А. Пугач // Краязнаўчая газета. – 2006. – № 4 (студзень). – С. 6.

12. Саламаха, У. Шматгранны талент: [пра горацкага краязнаўцу Уладзіміра Маісеевіча Л i ўшыца] / У. Саламаха // Літаратура і мастацтва. – 2006. – 3 лютага. – С. 5.

13. Студнева, М.М. Ліўшыц Уладзімір / М. Студнева // Беларускія пісьменнікі: біябібліяграфічны слоўнік: у 6 т. – Мінск, 1995. – Т. 6. – С. 635—636.

14. Скоромная, С. Он сделал музей центром культурной жизни Горок / Светлана Скоромная // УзГорак. – 2016. – 4 лютага. – С. 3.

15. Студнева, М. М. Ліўшыц Уладзімір / М. Студнева // Беларускія пісьменнікі: біябібліяграфічны слоўнік: у 6 т. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя, 1995. – Т. 6: Талалай – Яфімаў / пад рэдакцыяй А. В. Мальдзіса; рэдкалегія І. Э. Багдановіч і інш. – С. 635—636.

16. Цыганов, А. Р. Владимиру Лившицу – 70 лет / А. Р. Цыганов, М. З. Фрейдин // Вестник БГСХА. – 2016. – № 1. – С. 133—135.

Источник

Зеленский утвердил решение об отчуждении земель вдоль границы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «Об отдельных вопросах реализации государственной политики в сфере защиты государственной границы».

Как сообщает сообщает пресс-служба главы государства, в соответствии с решением СНБО, в течение шести месяцев правительство обязано провести инвентаризацию земельных участков шириной 30−50 метров вдоль линии государственной границы.

После чего власти обязаны прекратить права постоянного пользования и принять меры по изъятию, отчуждению, выкупу этих земельных участков и размещенных на них объектов недвижимого имущества юридических и физических лиц.

Согласно документу, отчужденная собственность будет передаваться в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

Указ также обязывает правительство обеспечить оформление госграницы и ее обустройство. Кроме того, власти обязаны обеспечить укрепление берегов украинской части пограничных водных объектов.

Читайте также:  Как закрутить трубу в землю своими руками

Указ вступает в силу со дня его опубликования. Ответственность за его выполнение возлагается на секретаря СНБО Алексея Данилова.

Как сообщало EADaily, ранее президент Зеленский инициировал созыв внеочередного заседания Верховной рады для того, чтобы принять законопроект об утверждении Большого герба Украины.

Украинский лидер уже отправил соответствующее письмо председателю парламента Дмитрию Разумкову. В июне Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о большом государственном гербе. Он также назвал утверждение большого герба неотложным вопросом для Украины и призвал поставить в нем точку «впервые за 30 лет».

Источник

Истоки семьи Горецких

Горецкие — весьма распространенная фамилия в России, Белоруссии и Польше. По крайней мере, встречается довольно значительное количество людей, живущих в разных уголках России, Белоруссии, Украины, Польши, которые носят эту фамилию. Откуда пошла эта фамилия?

В Первую часть родословной книги Виленской губернии внесен род, происходящий от хорунжего познанского Ивана Горецкого, подписавшего Акт соединения Литвы с Польшей от 1569 года.

В Первую часть родословной книги Волынской губернии внесен род, происходящий от Роха Горецкого (XVII век).

В Шестую часть родословной книги Витебской губернии внесен род, происходящий от Павла Горецкого (XVII век).

И, наконец, четвертый род — внесен в Шестую часть родословной книги Подольской губернии и происходит от Стефана Горецкого, получившего поместья за заслуги под Веной (1683)

Однако история умалчивает, существует ли какая-то связь между этими родами и нашей ветвью Горецких. Наши Горецкие происходят из крестьян, проживавших на хуторе Малая Богатьковка (Мстиславский район Могилевской области).

Мой двоюродный прадед, писатель Максим Горецкий смог восстановить частично происхождение нашего рода, и описал это в своей саге «Камароуская хронiка», которая осталась незавершенной. Алесь Адамович назвал эту повесть эпопеей-дневником, хроникальной эпопеей сельской, народной жизни. В повести, число персонажей которой достигает 400, есть свои прототипы среди моих предков. Кто-то дан под своим именем, прозвищем, а кого-то еще не удалось идентифицировать. Большую роль в этой работе сыграли дочь писателя, Галина Гарецкая и племянник писателя, мой двоюродный дед, Радим Гарецкий.

Дом-музей писателя Максима Горецкого в Малой Богатьковке (упразднен)

Максим Горецкий свою «Хронику» писал на основе рассказов старых людей, собственных изысканий, что-то ему рассказывали, записывали.

Откуда пошла Малая Богатьковка, ныне неизвестно. Однако она была уже обозначена на географических картах (1772) времен правления Екатерины Великой. Пан из Курманавы, чтобы заселить земли, выгнал людей из своих поселений на новые места. С Великой (ныне Большой) Богатьковки сначала перешли четыре двора, потом еще два. Среди них было два брата Горецких (белорусск. Гарецких). Имя первого брата забыто, а другого брата звали Лукаш. Он женился на Аухiм’яй (Ефимии). У них был один сын Кузьма, который родился в 1801 году и прожил 100 лет. Он помнил Отечественную войну 1812 года, как прятался в конопле от французов. Женился он поздно, около 40 лет. Его жену звали Марина. Она была из бедной семьи, из Старыны. Жили они тяжело и бедно.

Марина умерла лет за пять до воли, в 1857 году, еще молодой. После ее смерти остались дети: Прасковья, Яков, Гапка и Иван. Ивану было всего 10 месяцев, когда умерла мать, он еще не был отнят от груди. Кроме того, были еще Сидор и Сахвея, которые умерли в младенчестве, еще до смерти матери.

Когда пришла воля 1861 года, в Малой Богатьковке было всего 6 дворов. «Тогда же все, во всех поселениях стали делиться и расселяться, создавать новые дворы и дома, и делить, и переносить старые». Кузьма получил три надела земли, около 10-12 гектаров, а свой дом перенес на другой край деревни. Изба была курная. Когда затапливали печь, дым плыл по всей избе, выедая глаза. Выходил дым через небольшое отверстие над дверьми. Когда печь затухала и дым уходил, отверстие затыкали.

Иван был невысокого роста, чернявый. Он служил у панов с 13 лет — пас лошадей, коров, свиней, овец; одно время был поваром. В 1884 году Иван женился на Ефросинии Михайловне Поповой из села Славное. Она родилась на самый праздник Ивана Купалы в 1864 году в семье Михалки Попова и Пелагеи — дочки Матвея Мароза и его жены Гапки. Отец Михалки — Стахван (Иван) был панским ткачом в Курманаве. «Стахван Микалаевич — ткач был, а и то в лаптях ходил». Он сам выучился грамоте, а потом и своих детей ей научил. Под старости Стахван прислуживал в церкви, очень любил читать Библию. У него были сыновья Янка, Тамаш (Михалка) и Максим. Отец Стахвана — Микалай Герасимович жил долго, до 115 лет и умер в селе Славное в 1870 году.

Ефросиния — мать братьев Горецких (т.е. моя прапрабабка — М.А.), была первым ребенком Михалки и Пелагеи, потом родились Егор, Касцюк, Михалка, Маричка. Отец Ефросинии всех своих сыновей выучил грамоте, и Михалку даже отдал в Полоцкую семинарию. «Дочек же он не учил». И осталась Ефросиния неграмотной. У нее были две длинные русые косы, красивые огромные глаза, добрый, спокойный характер. Она великолепно пела, любила петь и много песен знала.

В 1886 году и Ивана и Ефросинии Горецких родился сын, которому дали имя Василь. «Прожил Василек год, два месяца и два дня. И после Воздвижения, когда овес жнут, на втором годе помер». После смерти Василька через два года Ефросиния родила сына Ивана. Следующей была девочка, которую очень хотела мать. Но Марина (так ее назвали) прожила семь с половиной месяцев и умерла.

Ефросиния еще зачала. Минуло лето, началась осень, прошла половина зимы. Уже близились роды — в четвертый раз. В конце мясоеда, на Сретение, она ездила в село Славное. А после Сретения, на Масленицу, в субботу, родила сына. В пятницу она весь день работала, доила коров, пряла пряжу. А затем начались схватки. Сначала она лежала на печи, потом перешла в другую избу, во дворе, которая стояла всю зиму холодная. Там и родила сына, Максима, хотя сама мечтала о девочке.

В следующем году Ефросиния родила двойняшек — Порфира и Панаса. Панас умер, прожив четыре дня. Через четыре года родился Гаврила (мой прадед — М.А.), а еще через два — Ганна.

© Сайт «Дорогами Срединного Пути», 2009-2021. Копирование и перепечатка любых материалов и фотографий с сайта anashina.com в электронных публикациях и печатных изданиях запрещены.

Онлайн-сервисы, которые помогают мне путешествовать:
Дешевые авиабилеты: Aviasales
Гостиницы и базы отдыха: Booking
Туристическая страховка: Cherehapa
Экскурсии на русском языке: Tripster и Sputnik8

Хотите узнать больше о Китае?
Об этом я пишу в своем телеграм-канале «Срединный Путь»

Читайте также:  Можно ли продать участок земли в снт без межевания

Источник

Город Горки в годы Великой Отечественной войны

Автор: Пользователь скрыл имя, 03 Февраля 2013 в 22:41, реферат

Краткое описание

В годы Великой Отечественной войны в городе Горках, на территории Горецкого района активно действовало антифашистское подполье и партизанское движение, наши земляки героически сражались на фронтах против фашизма. Об этих событиях рассказывалось в книгах В. В. Агаджаняна «Дороги партизанские». Мн., 1979, 1989, Д. Ф. Войстрова «В Горецком редколесье». Мн., 1986, В. М. Лившица «Горацкай зямлі — адважныя сыны», многочисленных статьях, опубликованных в районной газете «Леншскі шлях».

Файлы: 1 файл

реферат г. Горки в годы вов..doc

О нападении фашистской Германии на Советский Союз в Горках узнали днем 22 июня 1941. В Горецком райкоме партии собрались руководящие работники города, района, института. Были намечены конкретные мероприятия по организации работы предприятий, учреждений, колхозов в соответствии со сложившейся обстановкой, по мобилизации в соответствии с Заявлением Советского правительства и Указа Президиума Верховного Совета СССР о вероломном нападении фашистских войск на нашу страну. В 3 часа дня на площади против клуба института (он тогда располагался напротив парка, в начале улицы Тимирязева) был проведен митинг. Выступавшие на митинге осудили вероломные действия агрессора и заявили о своей готовности вступить на защиту Отечества. Многие участники митинга сразу же направились в военкомат и просили немедленно направить их на фронт.

В административном здании Горецкого землеустроительного техникума, находившемся на том месте, где после войны возведен мемориальный комплекс в память погибшим на войне научным работникам, студентам, рабочим и служащим академии, был развернут мобилизационный пункт. Отсюда уходили на войну.

В первые дни войны ушли в действующую армию многие работники горецких учреждений и предприятий, жители деревень, преподаватели и студенты Белорусского сельхозинститута (академии). Ежедневно, с первого дня войны и до 12 июля, до вступления немцем в Горки, уходили на защиту Родины советские патриоты. В числе первых ушел на войну заведующий кафедрой высшей математики доцент М. К. Безверхий. Вместе с ним ушли доценты Д. А. Кулешов, А. Д. Козлихин, И. Н. Лаврик, А. И. Новик, А. Г. Рыженков, Б. И. Яковлев, преподаватели А. Д. Корженевский, П. С. Ядревский и др.

На второй день войны отправились на фронт 27 студенток, окончивших при институте школу медицинских сестер: отличница учебы, именная стипендиатка Лидия Зуева, ее подруги, студентки инженерно-землеустроительного факультета Евгения Егунова, Юлия Ковтун, Вера Юркова, студентки других факультетов Анна Балакирева, Евдокия Березкина, Наталья Бондарева, Полина Буренкова, Евдокия Васильева, Гальда Гульбис, Надежда Домбровская, Екатерина Интаринова, Анна Коновалова, Анна Крайнова, Наталья Лазаренкова, Мария Ласкало, Мария Лядова, Евгения Новикова, Ольга Рубина, Анна Савенкова, Нина Седова, Нина Серебрякова, Анна Смирнова, Полина Солдатенкова, Юлия Филицина, Наталья Финогенова, Валентина Шендринова. Всю войну они пробыли медицинскими сестрами в госпиталях, полках и ротах, спасая жизнь раненым воинам.

Большая работа была проведена в городе и районе по эвакуации на восток людей, техники, имущества. Автомашин тогда было мало. Использовались трактора МТС.

В начале июля все трактора МТС, многие с тележками, гружеными горючим и другим имуществом, оставили Горки и взяли курс на восток. Один из тракторов вел молодой тракторист Горской МТС Григорий Тишков из деревни Соколове. В Сухиничах сдал свой трактор и ушел защищать Родину. В 81-м полку он прошел курс молодого бойца и его отправили на оборону Москвы. Не повезло солдату — в од ном из боев был ранен и к тому же обморозил ногу. Госпиталь, подлечили, и снова на фронт под Брянск, в полковую разведку. При уничтожении вражеского дзота снова был ранен. Опять госпиталь. Ранение было в руку. Владеть оружием было затруднительно, а вот водить машину было можно. Направили на курсы шоферов. После курсов получил направление в танковую армию.

Военный шофер Григорий Тишков на своем ЗИС-5 доставлял танкистам снаряды. Проехал тысячи километров по фронтовым дорогам и по бездорожью. Участвовал в боях под Курском, Черниговым, Житомиром, Киевом, принимал участие в освобождении Польши. Наконец Берлин. Из-под Берлина танковую армию перебросили под Прагу. Здесь, в столице Чехии, пришел к Григорию Тишкову и его боевым товарищам долгожданный День Победы.

Демобилизовался в конце 1945-го. Приехал в родную деревню Соколове. Построил хату, старая сгорела во время войны, женился и стал трудиться. Работал шофером в МТС, автомехаником, заведующим мастерской и гаражом в колхозе, бригадиром тракторной бригады. С 1982 года на пенсии, но еще десять лет работал шофером пожарной автомашины колхоза имени Свердлова. И сейчас не сидит он без дела. Вместе с женой трудится возле дома, обрабатывает огород, досматривает за домашним скотом.

На горецкой земле родились и выросли не только солдаты, такие как Г. А. Тишков. Она дала ряд выдающихся военных командиров, среди них Дважды Герой Советского Союза Маршал Советского Союза Иван Игнатьевич Якубовский, генерал-полковник Федор Исидорович Кузнецов, генерал-полковник авиации Герой Советского Союза Григорий Установив Дольников, генерал-лейтенант авиации Никифор Эммануилович Глушанков, генерал-майор авиации Николай Михайлович Кидалинский и многие др.

Героями Советского Союза стали уроженцы района Федор Антонович Угначев и Николай Фомич Шиндиков.

И. И. Якубовский родился 7 января 1912 года в деревне Зайцеве. Учился в горецкой школе № 1, работал на строительстве в Горках. Учеба в Оршанском педтехникуме, в Объединенной белорусской военной школе имени ЦИК БССР, на курсах усовершенствования комсостава бронетанковых войск. После войны окончил Военную академию Генштаба. В Красной Армии с 1932 года. Прошел путь от командира взвода до первого заместителя Министра обороны СССР. Участник освобождения Западной Белоруссии в 1939 году, советско-финляндской войны 1939—40 гг. В Отечественной войне 1941 — 1945 гг. с первого до последнего дня. Командовал танковым батальоном, полком, бригадой, заместитель командира гвардейского танкового корпуса. Отличился в боях при форсировании Днепра, Вислы, освобождении Киева, на Сандомирском плацдарме. Умер 30 ноября 1976 года.

Ф. И. Кузнецов родился 29 сентября 1898 года в деревне Болбечено. В армии с 1915 года. Участник гражданской войны. В Красной Армии с 1913 года. Командовал полком, бригадой, возглавлял Московскую пехотную школу, был начальником кафедры, факультета академии имени Фрунзе, начальником Военной академии Генерального Штаба, командовал Белорусским, Северо-Кавказским и Прибалтийским военными округами. Участник советско-финляндской войны 1939—40гг. В Отечественную войну командовал войсками Северо-Западного и Центрального фронтов, был заместителем командующих войсками Западного, Волховского, Карельского фронтов. После войны командовал войсками Уральского военного округа. Умер 22 марта 1961 г.

Г. У. Дольников родился 8 мая 1923 года в деревне Сахаровка. Учился в школе ФЗО г. Минска. Работал слесарем на вагоноремонтном заводе и занимался в аэроклубе. В 1943 году окончил Батайскую школу пилотов. С июня 1943 года воевал на Южном, 4-м, 2-м и 1-м Украинских фронтах.

Читайте также:  Карта нашей земли для minecraft

В воздушном бою совершил таран, был вынужден выпрыгнуть с парашютом, в бессознательном состоянии попал в плен, прошел несколько концлагерей, бежал к партизанам. С сентября 1943 года по апрель 1944 года в партизанском отряде Одесской области. С апреля 1944 года снова на фронте, летчик, командир звена истребительного авиаполка. Совершил 160 боевых вылетов, лично сбил 16 самолетов противника. Заслуженный летчик СССР.

Молодым парнем ушел в 1921 году в Красную Армию сын крестьянина дер,евни Зубры Н. Э. Глушанков, прослужил 37 лет, прошел путь от рядового до генерал-лейтенанта авиации. В 1938 году участвовал в войне в Испании, награжден орденом Ленина. В Отечественную войну воевал на Крымском и Закавказском фронтах, Был такой случай. Немецкий летчик-асс вызвал на поединок советского летчика. В штабе авиации фронта приняли вызов. Полетел сам командующий авиацией генерал Глушанков. Две минуты боя и немецкий самолет сбит, немецкий летчик выбросился на парашюте и попал в плен. После войны Никифор Эммануилович командовал военно-воздушными силами военного округа, работал в в военно-учебных заведениях. Умер в 1959 году.

Старожилы Горок помнили подлетка-пастушка — Николая. Он с отцом Михаилом Кидалинским пас скот горожан Пришло время, Николай ушел служить в армию. Стал военным летчиком. В Отечественную войну на Севере, обороняет Северный морской флот. После войны генерал-майор авиации Кидалинский назначается заместителем командующего 2-й воздушной армией. Вскоре представили его на должность командующего воздушной армией. Но произошла беда — при исполнении служебных обязанностей Николай Михайлович погиб. Это случилось в 1952 году. Похоронили Н. М. Кидалинского па родине, в Горках. На его могиле, которая в городском сквере, поставлен памятник-обелиск.

В августе 1944 года войска 2-го Белорусского фронта вступили на территорию Польши. На главном направлении их наступления город Млава, примерно в 100 км на север от Варшавы. Через город проходят железная и шоссейная дороги Варшава—Гданьск. Вокруг города немецкие войска возвели оборонительные сооружения, создали укрепленный район. Нужно было установить расположение и огневую мощь укрепрайона, складов, военных баз и других объектов. Туда была направлена и выброшена парашютным десантом армейская разведывательная группа под командованием капитана И. Е. Черникова. Приземлились благополучно в заданном месте, сориентировались в обстановке и. со следующего дня стали передавать в разведцентр по рации разведывательные данные. Сообщали о расположении штабов, складов, воинских частей, танкового полигона. После каждого сообщения о важных объектах вылетала наша авиация и до основания уничтожала их. Капитан Черников действовал дерзко и смело. Он в форме немецкого офицера ходил по городу, собирал сведения. Пригодилось ему хорошее знание немецкого языка. 12 января 1945 года началась Висла-Одерская наступательная операция. 18 января начались бои за Млаву. На следующий день войска фронта овладели городом. Во время боя за Млаву в городе находился Черников с радисткой Анной Лебедевой. Радостно встретила разведчица советских воинов. Но где капитан, тревожило ее. Посетила несколько явочных квартир польских товарищей. И неожиданно нашла своего командира. Увидела его среди убитых гитлеровских офицеров. Так трагически оборвалась жизнь Ивана Ермолаевича Черникова, а было ему в то время только 25 лет.

За мужество и героизм при исполнении боевого задания в тылу врага И. Е. Черников награжден орденом Отечественной войны первой степени. В 1964 году польское правительство наградило его посмертно золотым орденом «Виртути милитари».

Долгое время не было известно о подвиге И. Е. Черникова. Благодаря поиску В. М. Лившица стало известно, что он наш земляк. Иван Ермолаевич родился в деревне Сава. В 1935 году окончил семилетку и поехал учиться в Свердловский железнодорожный техникум. Весной 1940 года его направили на работу по специальности в освобожденные районы Западной Белоруссии. Через некоторое время он становится курсантом Смоленского военно-политического училища. Здесь, в Смоленке, застала его война. Комиссар авиаэскадрилии. Овладел мастерством пилота и сел за штурвал боевого самолета. Участвовал в воздушных боях. Но летать пришлось не долго. В одном из боев осколком вражеского снаряда получил ранение в ногу. Летать больше нельзя. Стал разведчиком.

Одна из улиц Горок названа именем разведчика капитана Черникова. Есть улица Черникова в городе Млава. Верный патриот Родины Иван Ермолаевич Черников живет в памяти белорусского и польского народов.

. Шел десятый день боев за город. Дорогу к крепости Грудзендз перекрывал большой серый дом на углу улицы. Каждое окно его было пулеметным гнездом, а окна подвала» представляли амбразуры. Взводу лейтенанта Михайлова было приказано овладеть домом, и командир принял решение — одновременно атаковать все три подъезда здания, чтобы захватить подвал, все помещения первого этажа, изолировав тем самым засевших на втором и третьем этажах гитлеровцев.

Бойцы взвода бросились через улицу к дому. Через окна и двери врывались в дом. Разгорелись бои на лестницах, в коридорах и помещениях. Первый этаж был очищен. На втором этаже в одном из помещений был вражеский пулемет. Резко открыв дверь, Михайлов бросил гранату в помещение и пулемет замолчал. Но в это время фашистский автоматчик ранил Михайлова в живот. Слабея, он опустился на пол. Гитлеровцы несколько раз пытались приблизиться к нему, но лейтенант не сдавался. Огнем автомата от отбрасывал их назад. Но патроны кончились, брошена последняя граната. Михайлов потерял сознание. Фашисты набросились на лейтенанта. Содрали с него одежду. Бросили на него горевшие куски мебели. Потом схватили обгоревшего, но еще живого, и выбросили из окна на мостовую.

Вскоре была занята крепость, и город полностью освобожден. Когда закончился бой, на улицу вышли местные жители. Они благодарили своих освободителей. Со всеми почестями был похоронен в центре города лейтенант Михайлов. По ходатайству жителей города улица, на которой пал смертью героя командир взвода, названа его именем. А на углу дома, ниже надписи «улица лейтенанта Михайлова» — на мраморной плите написано:

«Памяти доблестных воинов Советской Армии, павших в боях с гитлеровскими захватчиками за освобождение Грудзёндза на этой улице, названной именем одного из них — лейтенанта СЕРГЕЯ МИХАЙЛОВА.
Жители Грудзёндза, 1966 г.»

Пятьдесят лет прошло с того времени, когда оборвалась жизнь Сергея Михайлова — студента инженерно-землеустроительного факультета Белорусской сельскохозяйственной академии. Память о нем живет. Она всегда будет жива, как бесмертная слава советских воинов, которые освободили Родину, народы Европы от фашистского ига.

В 1938 году приехала в академию учиться молодая девушка из Хотимска Мария Москалева. Скромная, добросовестная Успешно училась, занималась в кружке художественной самодеятельности. Когда началась война, Мария вместе с другими студентами была эвакуирована в Тамбовскую область, где работала агрономом в одной из МТС. Потом добровольно пошла в армию. Окончила курсы стрелков-радистов. В 1943 году вместе с группой разведчиков ее направили на территорию временно оккупированного Горецкого района. Разведчики собирали сведения о противнике, а Мария по рации передавала своим.

Источник

Adblock
detector